تماس با ما

ارسال شده در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی پارس رضوی :

  • آدرس: گناباد، شهرک زیبا شهر، موسسه آموزش عالی پارس رضوی
  • کدپستی: ۹۶۹۱۷۴۳۳۱۵
  • تلفن ساختمان سازمان مرکزی(اداری): ۰۵۱۵۷۲۲۹۱۱۵ – ۰۵۱۵۷۲۲۹۱۱۷
  • دورنگار: ۰۵۱۵۷۲۲۹۱۱۸
  • ایمیل : (parsrazavi.edu@Gmail.com)