پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی

ارسال شده در ۴ بهمن ۱۳۹۷

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی پارس رضوی برای بهمن ماه ۱۳۹۷ در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد.
رشته های تحصیلی در جدول زیر آمده است.